КУЗЬМА Йосип Йосипович

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ
 
І. Загальні положення. 
    1.1.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відноситься до категорії посадових осіб місцевого самоврядування.
 1.2. Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради затверджується за рішенням ради на строк повноважень ради шляхом відкритого голосування і виконує свої обов»язки до затвердження заступника голови ради нового скликання, крім випадків передбачених чинним законодавством України.
     1.3 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради працює на постійній основі.
     1.4. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше передбачено законом.
     1.5. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, по результатах проведення голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу міського голови.
      1.6. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії та виконкому Перемишлянської міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України та цією посадовою інструкцією.
 
 
ІІ.Повноваження та функціональні  обов`язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
     2.1.Займається розглядом всіх питань, пов'язаних з господарською діяльністю ради та її виконавчого комітету.
        2.2.Веде особистий прийом громадян.
      2.3.Веде облік квартирної черги Перемишлянської міської ради.
  2.4.Забезпечує пожежну безпеку у приміщенні міської ради.
  2.5.Здійснює постійний контроль за санітарною очисткою міста.
  2.6.Бере участь у підготовці проектів рішень виконавчого комітету міської ради.
     2.7.Здійснює контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови по житлових питаннях, будівництву, господарській діяльності.
  2.8.Несе повну відповідальність за матеріальні цінності міської ради.
2.9. За дорученням міського голови розглядає заяви та звернення громадян та несе відповідальність за їх зміст та термін розгляду.
    2.10.Виконує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів ради.
         
ІІІ. Права заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
         Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради має право;
       3.1.На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе.
         3.2.На оплату праці залежно від рангу, який йому присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.
          3.3.На соціальний і правовий захист;
  3.4.Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків.
   3.5.Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри  щодо неї.
    3.6.Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.
 
IV. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради повинен знати:
          Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради повинен знати:
       4.1.Основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.
 4.2.Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування.
   4.3.Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі соціальної та гуманітарної політики.
  4.4.Етику та культуру ділового і політичного спілкування.
     4.5.Загальні теоретичні і правові засади здійснення управління містом.
     4.6.Розподіл сфер діяльності в процесі управління містом.
  4.7.Форми і методи роботи органів місцевого самоврядування.
       4.8.Основи організаційно-правової роботи.
    4.9.Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих комітетів.
   4.10.Основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки.
  4.11.Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.
V. Відповідальність заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
      5.1. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради несе відповідальність за  не виконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12, 13, 23, Закону України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», чинного законодавства України про працю та іншого чинного законодавства України.

 

Декларація про майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік